Help

Privacybeleid Download

1.1 Dit beleid, dat onze verwerking van persoonsgegevens behandelt, hierna te noemen het "Beleid inzake Persoonsgegevens", beschrijft hoe Proshop a/s persoonsgegevens over je verzamelt en verwerkt.

1.2 Het beleid inzake persoonsgegevens geldt enkel voor particuliere klanten.

1.3 Het beleid inzake persoonsgegevens is echter wel van toepassing op zakelijke klanten, voor zover wij in dit kader persoonsgegevens verwerken.

1.4 Het beleid inzake persoonsgegevens geldt voor alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, of die wij inzamelen via onze website, www.proshop.nl, hierna “de website” genoemd.

1.5 Proshop a/s is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen. Wanneer je contact met ons wilt opnemen dan kan dit via de onder punt 8 genoemde contactgegevens.

2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

2.1.1 Wanneer jij onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens over jou zoals welke browser je gebruikt, welke zoektermen je op de website gebruikt, op welke producten je klikt, je IP-adres en informatie over je computer.

2.1.2 Wanneer je een product koopt op onze website, registreren we bovendien de volgende persoonsgegevens: naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, IP-adres en gegevens over de producten die je koopt en eventueel retourneert.

2.2 Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens gebruikt?

2.2.1 Wij gebruiken de onder punt 2.1.1 genoemde persoonsgegevens om de koopervaring en de website te verbeteren, de conversie te optimaliseren en voor doelgerichte marketing. 

2.2.2 Persoonsgegevens onder punt 2.1.2 gebruiken we om gekochte producten aan je te kunnen leveren, en om aan onze verplichtingen inzake klachten en boekhouding te kunnen voldoen.

2.3 Wat is de grondslag voor de behandeling?

2.3.1 De inzameling van persoonsgegevens, zoals beschreven onder punt 2.1.1 is voor ons noodzakelijk om onze website te kunnen verbeteren en om jou relevante aanbiedingen te kunnen tonen. 

2.3.2 De inzameling van persoonsgegevens, zoals beschreven onder punt 2.1.2, is voor ons noodzakelijk om de met jou gesloten koopsovereenkomst te kunnen uitvoeren. Wij verzamelen IP-adressen om fraude te voorkomen.

2.4 Waar worden je persoonsgegevens bewaard?

2.4.1 Persoonsgegevens worden op onze beveiligde servers bewaard.Sommige gegevens worden aan derden verstrekt. Sommige van deze derde partijen zijn gegevensverwerkers die persoonsgegevens opslaan en verwerken namens Proshop a/s in overeenstemming met dit privacybeleid en in overeenstemming met de gegevensverwerkingsovereenkomsten die zijn aangegaan met de respectieve gegevensverwerkers. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

2.5 Hoe worden je persoonsgegevens ingezameld?

2.5.1 Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk ingezameld bij het aanmaken van een klantaccount en het voltooien van een aankoop.

2.5.2 Daarnaast worden op de website persoonsgegevens verzameld, onder meer door middel van cookies, zie punt 7 van dit privacybeleid.

2.5.3 Proshop a/s ontvangt geen persoonsgegevens over jou van andere ondernemingen in andere gevallen dan die welke voortvloeien uit gegevensportabiliteit op jouw verzoek.

3.1 Wij maken gebruik van externe bedrijven voor o.a. het technische onderhoud van onze website en doelgerichte marketing, hieronder retargeting, beoordeling van koopsprocessen en verbetering van de website. Sommige van deze bedrijven zijn zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken met betrekkking tot die gegevens die aan hen worden doorgegeven. De basis voor het doorgeven hiervan is een afweging van de belangen van Proshop a/s en de klant. Dit betekent dat persoonlijke gegevens niet zullen worden doorgegeven indien de belangen van de klant zwaarder wegen dan die van Proshop a/s. Bovendien is Proshop a/s overeenkomsten aangegaan over de openbaarmaking van gegevens aan externe bedrijven met het oog op de uitvoering van het contract. Dit zou bijvoorbeeld DPD kunnen zijn met betrekking tot bezorging.

3.2 Andere van deze externe ondernemingen zijn verwerkers die aan onze instructies onderworpen zijn. Zij verwerken gegevens namens ons en Proshop a/s is er derhalve verantwoordelijk voor dat de verwerkers de gegevens die zij van ons ontvangen niet voor iets anders gebruiken dan voor de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst. Al onze verwerkers hebben schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten met ons gesloten, waarin richtlijnen zijn opgenomen over waarvoor zij de overgedragen gegevens wel en niet mogen gebruiken.

3.3 Een van deze verwerkers, Google Analytics v/ Google Inc, is gebaseerd in de Verenigde Staten, en de noodzakelijke waarborgen voor de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker in het kader van het EU-VS Privacy Shield. Een kopie van deze certificatie kun je hier vinden.

3.4 Met betrekking tot het verbeteren van het koopsproces wordt het door de gebruiker verstrekte e-mail adres gebruikt voor het sturen van een separate e-mail met een verzoek om het koopsproces bij Proshop a/s en het leveringsproces van de gebruikte logistiekpartner te beoordelen.

4.1 Wij willen zo transparant mogelijk zijn over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, en in dit verband moeten wij je als verwerkingsverantwoordelijke informeren over jouw rechten.


4.2 Documentatie

4.2.1 In het kader van onze inspanningen om het algemene niveau van gegevensbeveiliging te verhogen, eisen wij documentatie voordat wij een verzoek in behandeling nemen waarin jij de in de punten 4.3-4.9 genoemde rechten uitoefent.


4.2.2 Wanneer jij contact opneemt met Proshop a/s in verband met het verwijderen van persoonsgegevens, moet je een identificatieproces doorlopen voordat de persoonlijke gegevens worden verwijderd. Dit houdt in dat je een PDF wordt toegezonden, die je persoonlijk moet ondertekenen en vervolgens hetzij in materiële vorm hetzij als gescand document moet terugzenden.

Het gescande document kun je naar [email protected] sturen, of per brief naar onderstaand adres:

Proshop a/s
Slet Møllevej 17
8270 Højbjerg
Denemarken

4.2.3 Indien het verzoek betrekking heeft op de andere hieronder vermelde rechten, volstaat het dat een verzoek wordt verzonden vanaf het e-mailadres van de betrokkene. Het verzoek moet per e-mail worden gezonden aan [email protected] Indien het oorspronkelijk gekoppelde e-mailadres niet meer bestaat, wordt verwezen naar de documentatieverplichting in punt 4.2.2.

4.3 Recht op inzage

4.3.1 Je hebt te allen tijde het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij over jou hebben geregistreerd, welk doel de verwerking dient en van welke verwerkers wij gebruik maken in verband met de verwerking.


4.3.2 Dit recht kan worden uitgeoefend door het genereren van een automatisch rapport. Dit kun je doen door contact op te nemen met Proshop a/s, die je een e-mail zal sturen met je persoonlijke gegevens.


4.4 Recht op correctie

4.4.1 Je hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over jezelf door ons te laten corrigeren. Als je hebt ontdekt dat er fouten zitten in de informatie die wij over jou hebben opgeslagen, raden wij je aan schriftelijk contact met ons op te nemen, zodat de informatie kan worden gecorrigeerd.

4.4.2 Informatie die wij hebben verzameld in verband met het aanmaken van een klantaccount, kun je zelf corrigeren door in te loggen op je klantaccount onder het punt "Inloggen".

4.4.3 Betreffende documentatie, zie punt 4.2.

4.5 Recht op verwijdering

4.5.1 In bepaalde gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. Voor zover je gegevens noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, zijn wij niet verplicht jouw persoonsgegevens te verwijderen. Hetzelfde geldt indien de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering of zich daartegen te verdedigen.

4.5.2 Als je wenst gebruik te maken van je recht op gegevenswissing, gelieve dan een e-mail te sturen naar [email protected], met vermelding van je klantnummer. Indien nodig kunnen wij je vragen om aanvullende informatie of documentatie toe te zenden. Voor documentatie, zie punt 4.2

4.5.3 Betreffende automatische verwijdering, zie punt 5.


4.6 Het recht om verwerking te beperken tot opslag

4.6.1 In sommige gevallen heb je het recht om behandeling van je persoonsgegevens te beperken tot opslag. Bijvoorbeeld als je van mening bent dat jouw gegevens die wij behandelen niet correct zijn.


4.7 Recht op dataportabiliteit

4.7.1 Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en hebt het recht om deze informatie over te dragen aan een andere voor dataverantwoordelijke wanneer wij je persoonsgegevens verzamelen in verband met je aankoop van een product bij Proshop a/s.

4.7.2 Betreffende documentatie, zie punt 4.2.

 

4.8 Recht om bezwaar te maken

4.8.1 Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens die wij verzamelen om de functionaliteit en de opbouw van de website te verbeteren, indien je daarvoor specifieke redenen hebt.

4.8.2 Indien wij geen rechtmatige gronden kunnen aantonen om de verwerking voort te zetten, hebben wij niet langer het recht om je persoonsgegevens te verwerken.

4.8.3 Betreffende documentatie, zie punt 4.2.

4.9 Recht om toestemming in te trekken

4.9.1 Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken in verband met je aanmelding voor onze nieuwsbrief.

4.9.2 Betreffende documentatie, zie punt 4.2.


4.10 Recht om een klacht in te dienen

4.10.1 Je hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, over onze verwerking van je persoonsgegevens.

5.1 Persoonsgegevens die wij van jou registreren via onze website worden doorgaans 7 jaar bewaard als er geen activiteit op je account plaats vindt. Met een activiteit wordt een aankoop doen, informatie wijzigen of inloggen bedoeld. Een klantaccount wordt daarom pas verwijderd als deze 7 jaar inactief is geweest.

5.2 Alle facturen worden overeenkomstig de wet gedurende 7 jaar vanaf het einde van het boekjaar bewaard. Na 7 jaar worden alle facturen geanonimiseerd.

5.3 Alle koopsgegevens worden automatisch verwijderd na 7 jaar. 

5.4 Gegevens die wij hebben verzameld in verband met je toestemming om je nieuwsbrieven te sturen, worden verwijderd indien je je toestemming intrekt overeenkomstig punt 4.9.

6.1 Proshop a/s heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen tegen accidentele of onwettige verwijdering, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of misbruik van persoonsgegevens.

6.2 In het kader van de uitvoering van de organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Proshop a/s richtlijnen vastgesteld voor welke werknemers toegang hebben tot je gegevens, zodat alleen die werknemers toegang hebben die noodzakelijkerwijs toegang tot je gegevens moeten hebben.

7.1 Proshop a/s gebruikt op de website www.proshop.nl eerste en derde partij cookies om de gebruikerservaring en de personalisatie van inhoud en advertenties te verbeteren. Deze informatie wordt gedeeld met derde partijen, bijvoorbeeld Google en Facebook, en cookies worden gebruikt voor anonieme tracking op verschillende websites. Door onze site te gebruiken, accepteer je het gebruik van cookies.

7.2 Een cookie is een klein gegevensbestand die jouw computer, tablet of smartphone opslaat wanneer je een website bezoekt. Cookies worden tegenwoordig door de overgrote meerderheid van de websites gebruikt. Cookies helpen ervoor te zorgen dat de website goed functioneert en worden gebruikt om je computer, tablet of smartphone te herkennen bij een volgend bezoek. In onze cookies wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen en ze kunnen geen virussen of andere schadelijke programma's verspreiden.

7.3 Hieronder vind je een lijst van de cookies die Proshop a/s gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren:

Cookie Type Beschrijving
ASP.NET_SessionsId Session Session-cookie dat wordt gebruikt om je keuzes op de site en je winkelwagentje te onthouden.
.AspNet.ApplicationCookie Persistent Wordt aangemaakt wanneer je inlogt op de site of een aankoop doet. Onthoudt dat je de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord hebt ingevoerd.
_ga, _gat_UA-*,  Session Google Analytics: wordt gebruikt voor statistiek over hoe klanten de site gebruiken, zodat we de site voortdurend kunnen optimaliseren.
__RequestVerificationToken Session Proshop gebruikt deze cookie om kwaadwillige aanvallen op onze invulformulieren te voorkomen (anti forgery token).
thx_guid Persistent Gebruikt anonieme informatie van de browser om de eenheid te herkennen waarmee de klant de site bezoekt.
AWSELB, PMLCID, PMLSID Session Gebruikt voor beveiligde betaling door onze betalingsproviders
 test_cookie, id Persistent  Google Remarketing, dat wordt gebruikt voor gerichte marketing.
cc_cooke_accept, cc_cookie_decline Persistent Wordt gebruikt om te onthouden of je cookies op onze site hebt geaccepteerd.
ci_session, inpsession*_*_*, inptime*_*_*, 
BIGipServerPOOL-*-Production-HTTPS
Session Gebruikt door een externe content provider die productafbeeldingen en -tekst levert. Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de inhoud snel wordt weergegeven.
sio_t Persistent Gebruikt door een externe content provider die productafbeeldingen en -tekst levert. Deze cookie wordt gebruikt om het aantal views te rapporteren aan Proshop.
587*rsa, 587*rsaSession, rsa, __zlcmid Persistent Gebruikt door derden voor het tonen van relevante producten op de site.


7.4 Als je geen cookies wilt toestaan, kun je een handleiding vinden op de website van de Consumentenbond over hoe je cookies kunt weigeren. De procedure verschilt naargelang de browser die je gebruikt.

8.1 Proshop a/s is de verwerkinngsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de website worden verzameld.

8.2 Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kun je contact opnemen met:

Proshop a/s
Slet Møllevej 17
DK-8270 Højbjerg
Denemarken

Tlf.nr.: 085 301 55 55
E-mail: [email protected]

9.1 Wij zijn gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. In paragraaf 10 zal steeds worden vermeld wanneer het beleid inzake persoonsgegevens voor het laatst is bijgewerkt.

9.2 Indien je het gewijzigde beleid niet kunt aanvaarden, zul je de website niet verder kunnen gebruiken.

10.1 Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2020.